Waar is de premier?

Waar is de premier?

 

Tijdens de plenaire zitting van 24 oktober kwam ik tussen om te hekelen dat de premier afwezig blijft in de Kamer als hem een vraag wordt gesteld over Catalonië (door Sander Loones). 

De voorzitter: Aan de orde is de vraag van collega Loones over het politiegeweld in Catalonië.

04.01 Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, de vraag van collega Loones is gericht aan de eerste minister, maar wij hebben enkele minuten geleden vernomen dat hij niet aanwezig is.

Wij hebben er alle begrip voor dat hij zich niet bij ons kan vervoegen, wanneer de omstandigheden daartoe nopen, zoals vorige week met de Europese Top. Dan is het logisch. Maar als ik mij niet vergis, is het de vierde week op rij dat hij ons in de steek laat.
Iemand die in zijn opzegperiode is, moet nog een deel van zijn beroepsverplichtingen nakomen. Dat is in het arbeidsrecht een algemeen erkend principe. Het komt onze fractie voor dat zijn bezigheden in het Parlement als secundair worden beschouwd en ik wil daarbij mijn bedenkingen formuleren.
Wij betreuren dat ten zeerste. Ik herhaal dat wij daarvoor de eerste drie weken alle begrip aan de dag hebben gelegd, maar het begint nu toch problematisch te worden, vooral omdat de afwezigheid bijzonder laattijdig werd aangekondigd.

Ik weet niet in welke mate die afwezigheid ambtshalve verantwoord is, maar ik wil ons ongenoegen hierover toch formeel aan de Kamer meedelen.

De voorzitter: Ik neem daar nota van. De eerste minister heeft mij gebeld en gezegd dat hij verhinderd was voor deze namiddag, maar heeft er de nadruk op gelegd dat hij gisterenochtend gedurende twee uur is ondervraagd in de Adviescommissie over de resultaten van de afgelopen top. De collega's van de adviescommissie voor de Europese zaken kunnen dat getuigen.

Onder meer de kwestie Catalonië is daar uitvoerig aan bod gekomen. Voor uw fractie zijn drie leden zowel in de vraagstelling als in de repliek aan bod gekomen. De eerste minister heeft daar meegedeeld dat de kwestie Catalonië als dusdanig niet het onderwerp van de agenda van de Europese Top uitmaakte en dat de vragen die nog zouden kunnen worden gesteld, bijvoorbeeld over het politiegeweld, de justitiële en politionele afhandeling ervan betreffen en de minister van Justitie en vice-eersteminister daarop een antwoord zou verstrekken.

Ik maak mij niet tot zijn advocaat, mijnheer De Roover. Dat zou ik niet durven. Ik geef gewoon de uitleg die hij mij gegeven heeft, door aan de Kamer.

04.02 Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, gisteren is er niet alleen in de vraagstelling maar ook in de repliek op teruggekomen, omdat er geen antwoord was gekomen. Men moest de repliek gebruiken om nog eens aan te dringen.

Ik begrijp dat hij geen andere redenen dan politieke redenen heeft om afwezig te zijn. Hij wenst niet op de vragen te antwoorden. Ik dacht dat hij een excuus had, maar uit uw antwoord concludeer ik dat hij geen excuus heeft en dat hij hier ergens in de buurt rondloopt, maar dat hij weigert op de vraag te antwoorden.

Dat maakt het nog erger dan wat ik dacht. Ik meende dat hij verhinderd was. U zegt dat hij niet wenst te antwoorden en dat hij de vraag gewoon doorgeschoven heeft.

De voorzitter: Dat heb ik niet gezegd. Dat is uw vrije interpretatie. Ik heb gezegd dat de vragen in de commissie werden gesteld. Non bis in idem. Tenzij er nieuwe elementen zouden zijn, maakt de regering nog altijd zelf uit wie op de vragen antwoordt. De eerste minister heeft mij meegedeeld dat dat vice-eersteminister Geens zou zijn.

04.03 Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Mijnheer de voorzitter, ik ben het volledig eens met de heer De Roover. Normaal komt men in de Conferentie van voorzitters tot een politiek akkoord over welke ministers aanwezig zullen zijn. Vanochtend was het duidelijk dat de eerste minister aanwezig zou zijn. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de minister hier niet is om politieke redenen, omdat hij niet wil antwoorden.

De minister heeft gisteren in de commissie niet geantwoord. Men kan het eens zijn of niet met de onafhankelijkheidstrijd in Catalonië, maar het gaat wel om repressie van een beweging in Europa. Het is logisch dat de eerste minister van een van de Europese landen in de plenaire vergadering geïnterpelleerd kan worden.

Een uur voor de vergadering wordt hier blijkbaar besloten dat hij niet kan of wil antwoorden. Het is volgens mij de jongste vijf jaar nooit gebeurd dat een eerste minister gewoon zei dat hij geen antwoord wilde geven en niet komt.

Mijnheer de voorzitter, het Parlement moet een signaal geven dat, als er vragen zijn voor de eerste minister over een dergelijk belangrijk punt, dat moet kunnen.

De voorzitter: Dat is ongetwijfeld een belangrijk punt, maar nogmaals, ik neem de verdediging niet op. Ik kan alleen maar vaststellen dat de eerste minister gisteren gedurende twee uur in de commissie voor Europese Zaken op een zeer open manier op alle mogelijke vragen heeft geantwoord, of daar een afdoend antwoord op is gekomen of niet.

Ik zal de bekommernis in elk geval aan de eerste minister meedelen, mijnheer De Roover.

Dan stel ik voor dat de heer Loones zijn vraag stelt en minister Geens erop antwoordt.

 

Tussenkomst tijdens de plenaire zitting van 24 oktober 2019. Verschenen in woord en beeld op mijn FB-pagina. 

Foto: Belga