Het bezoek van de Turkse president Erdogan aan ons land

Het bezoek van de Turkse president Erdogan aan ons land

 

Vraag van de heer Peter De Roover aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het bezoek van de Turkse president Erdogan aan ons land"

Mijnheer de voorzitter, geachte collega’s, mijnheer de minister, het gebeurt met de regelmaat van een klok dat buitenlandse staatshoofden België bezoeken. Zij zijn hier ook zeer welkom. De Turkse president geeft aan dat concept echter een zeer aparte invulling. Zondag sprak hij tienduizenden aanhangers toe op wat een politiek-religieuze electorale meeting bleek te zijn. Dat hij daarmee, volgens de Turkse oppositie, de Turkse Grondwet overtreedt, is één zaak, maar hij gaat een grote stap verder en bezondigt zich aan inmenging in binnenlandse aangelegenheden, aangezien hij zich nadrukkelijk richt tot Belgische onderdanen, met een uitgesproken politieke boodschap.

President Erdogan uitte zich onder meer als volgt: “Turkije zal altijd uw thuisland blijven. De Turkse staat zal jullie daarbij altijd steun geven. Jullie moeten uw taal, uw geloof, uw waarden, uw cultuur behouden.” Die begrippen worden door hem duidelijk als een eeuwigdurend en onwrikbaar feit beschouwd, zonder enige zin voor dynamiek van een samenleving, vandaar zijn oproep: “Jullie moeten altijd samenblijven, een sterke eenheid vormen.”

Oproepen als “als er islam is, zijn wij er, als er geen islam is, zijn wij er niet” of “het geluid dat oproept tot gebed mag nooit stoppen” maken religie tot een politiek project, wat ingaat tegen fundamentele waarden van onze samenleving. Hoe kan een zin als “ze willen ons van ons geloof afknippen” anders geïnterpreteerd worden dan als een rechtstreekse kritiek op het beleid dat hier wordt gevoerd?

Mijnheer de minister, lijkt het u niet gepast om de Turkse overheid via de ambassadeur duidelijk te maken dat wij dat optreden niet op prijs stellen en dat wij erop aandringen dat de Turkse president zich niet zou mengen in onze binnenlandse aangelegenheden? Voor zover er geen fundamentele rechten, zoals mensenrechten, in het gedrang zijn, is zo’n houding absoluut onaanvaardbaar. Het optreden van president Erdogan zet volgens mij de relatie met de Turkse republiek onder onnodige druk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijnheer de minister, er waren mensen aanwezig die mij geïnformeerd hebben over de gebeurtenissen in Hasselt. Het optreden van president Erdogan brengt ons project van inclusief samenleven een ernstige slag toe. Een zin als: één natie, één vlag, één staat, doet ons denken aan periodes in het verleden die misschien toch niet echt aangeven waar wij naartoe willen.

Het is stuitend dat hij mensen van Turkse afkomst blijft rekenen tot de politieke Turkse ruimte. In essentie haalt de boodschap van Erdogan het aloude idee van de gastarbeider weer uit de mottenballen, wat wij zeer betreuren. Dat een buitenlands staatshoofd hier optreedt als politiek activist die de integratiegedachte komt tegenwerken, verdient onze openlijke afkeuring. Ik zal hier in de commissie zeker nog op terugkomen.

 

Plenaire vraag van 13 mei 2015

Foto: Belga