De (des)informatie betreffende de gevolgen van de pensioenhervorming

De (des)informatie betreffende de gevolgen van de pensioenhervorming

 

Vraag van de heer Peter De Roover aan de minister van Pensioenen over "de (des)informatie betreffende de gevolgen van de pensioenhervorming". 

 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, deze regering heeft nogal ambitieuze pensioenplannen en dat is volkomen terecht. Wij willen ervoor zorgen dat de pensioenen ook na 2015 nog uitbetaald kunnen worden en dat lijkt mij een meer dan lofwaardige doelstelling. We zouden kunnen zeggen dat de struisvogel de kop eindelijk uit het zand trekt.

Het is dan ook logisch dat die struisvogel even met de ogen knippert, zo plots aan het daglicht blootgesteld. Een van de weinige thema’s waarover zowat iedereen bekommerd is, is het pensioenthema, omdat iedereen daarmee vroeg of laat te maken krijgt of dat alvast hoopt.

Uiteraard zijn nu nog niet alle details bekend van de plannen omtrent de pensioenhervorming. Toch zien wij dat belangengroepen al volop en uitgebreid communiceren over de effecten ervan. Dat is op zich logisch, want de mensen wensen geïnformeerd te worden over zo’n belangwekkende aangelegenheid.

Volgens de informatie die wij krijgen, maken de belangengroepen zich echter geregeld schuldig aan wat wij stuitende desinformatie moeten noemen. Er zijn ons nota’s onder ogen gekomen waarin bijvoorbeeld aan personeelsleden uit het onderwijs wordt gezegd dat zij binnen afzienbare tijd 400 tot 500 euro minder pensioen per maand zouden krijgen. Op sommige momenten werd dat zelfs op 800 euro pensioenverlies per maand geraamd.

Mijnheer de minister, geachte collega’s, ik denk dat er sprake is van onverantwoorde paniekzaaierij. Als meerderheid zouden wij daaruit kunnen besluiten dat er geen ernstige argumenten vallen in te brengen tegen de pensioenhervorming en op die manier kunnen wij dat dus wel positief bekijken. De zaak is echter te delicaat om op die manier te werk te gaan.

Mijnheer de minister, daarom vraag ik u welke initiatieven u als minister neemt om bij het brede publiek de juiste draagwijdte kenbaar te maken van de aanstaande hervormingsplannen, ook al besef ik dat niet alle details op dit ogenblik bekend zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik herhaal dat wij ten volle achter de langetermijnvisie van deze regering staan. Het werd de hoogste tijd: als de wonde stinkt, dan mag men geen zachte heelmeester oproepen, want dat draait uit op amputatie. De betrokkenen hebben echter recht op correcte informatie. Het is geen toeval dat bedrijven en professionele organisaties prioriteit geven aan hun pr-afdelingen. Mijnheer de minister, ik zou u willen vragen dat u, en deze regering in het algemeen, op het vlak van dit pensioendossier zeer concreet passende aandacht besteed aan de public relations.

 

Plenaire vraag van 27/11/2014

Foto: Belga