Voorontwerp paars-groene pandemiewet bevestigt vrees Peter De Roover: “Dit gaat de verkeerde kant uit”

Voorontwerp paars-groene pandemiewet bevestigt vrees Peter De Roover: “Dit gaat de verkeerde kant uit”

 

“Hoe ver zal deze regering gaan om rol van parlement terug te schroeven?” Kamerfractievoorzitter Peter De Roover ziet met het voorontwerp van pandemiewet dat de federale regering opstelde, zijn vrees bewaarheid worden. Een hoogdringende behandeling van het N-VA-voorstel voor een crisiswet werd door de meerderheid routinematig afgewezen.

De media berichten dat de regering een voorontwerp van pandemiewet heeft opgesteld. De teksten zoals de N-VA die kon inzien, bevestigen de vrees dat het in feite over een volmachtenwet gaat. “Dit gaat heel erg de verkeerde kant uit”, vindt N-VA-fractievoorzitter Peter De Roover, die deze week een eigen voorstel indiende. Het N-VA-voorstel waarborgt dat de Kamer bij een aanhoudende crisis de beslissingsmacht in handen houdt. De aanhoudende kritiek vanuit de N-VA-fractie en vele actoren buiten het parlement, heeft de regering nu eindelijk tot handelen aangezet. Zoals Peter De Roover al eerder waarschuwde, is het niet omdat er een wettelijk initiatief komt, dan het ook een goede oplossing biedt.

Federale regering negeert kritiek en bedenkingen uit eigen rangen

“De kritiek die gewezen minister van Justitie Koen Geens vorige week uitte op de Grandes Conférences Catholiques snijdt, zo blijkt nu, wel degelijk hout”, zegt De Roover. “Deze pandemiewet probeert nu al te omschrijven welke maatregelen in de toekomst nodig zullen zijn en dreigt dus permanent achterhaald te zijn of breed geïnterpreteerd te worden om te verantwoorden dat de regering buiten het parlement om de beslissingsmacht naar zich toetrekt, ook bij langdurige crises.” Gewezen minister Geens zag meer heil in de weg om het parlement over specifieke en op de situatie toegesneden maatregelen te laten beslissen. “De wetgever kan perfect met hoogdringendheid wetgeving stemmen zodra duidelijk is wat de behoeften zijn. Na de aanslagen heeft het parlement een dertigtal aangepaste maatregelen gestemd. We hebben de veiligheid gewaarborgd met het volle respect voor de mensenrechten”, aldus De Roover. “Ons voorstel is volledig in die geest opgesteld”, merkt De Roover op, “en past ook helemaal in de bedenkingen van Johan Vande Lanotte enkele dagen geleden.”

Hoe ver zal deze regering gaan om rol van parlement terug te schroeven?

Volgens De Roover is dé vraag die op tafel ligt duidelijk: wordt het parlement bij een crisistoestand op de achterbank gezet, terwijl de regering het stuur, het gaspedaal én de rem bedient of beslist de volksvertegenwoordiging over cruciale zaken die de basisrechten en –vrijheden betreft en staat de regering in voor de uitvoering van de democratisch getroffen maatregelen? “Ik ben benieuwd of liberalen maar ook ecologisten en christendemocraten een regime van door de regering uit te roepen volmachten helpen installeren. Die hebben het nu al moeten meemaken dat ‘hun’ regering zowaar voor de rechtbank wordt gedaagd door de Liga van de Rechten van de Mens en dat de balies van advocaten vaststellen dat ‘hun’ regering de rechtstaat aan het beademingstoestel legt. Hoe ver gaat ze nog mee in het terugschroeven van de rol van het parlement?”

Paars-groene meerderheid wijst hoogdringende behandeling N-VA-voorstel af

De regering zegt dat de bal nu in het parlement ligt en dat daar beslist wordt hoe snel de wet er komt. “Bizar”, noemt De Roover dat, “want gisteren hebben wij gevraagd om ons ingediend voorstel hoogdringendheid te verlenen zodat het volgende week in commissie zou kunnen behandeld worden. Helaas werd die vraag routinematig door de meerderheidspartijen afgewezen.”

Alle fracties moeten nu kleur bekennen

De N-VA-fractievoorzitter zegt klaar te staan om dit fundamentele debat tot in de kern aan te gaan en zal alle fracties dwingen om kleur te bekennen in het vaststellen van de taak van de volksvertegenwoordiging wanneer het over onze meest essentiële rechten gaat.

Maak zelf de vergelijking 

Een vergelijking tussen de (hopelijk niet definitieve) regeringsteksten die de N-VA kon inkijken en het voorstel van de N-VA zelf, laat zien dat ze beiden uitgaan van een fundamenteel andere visie op de rol van het parlement bij langdurige crisistoestanden. Oordeel vooral zelf:

Pandemiewet regering De Croo

Crisiswet N-VA

Enkel voor epidemische noodsituatie

Voor elke crisistoestand

Afkondiging per KB, bekrachtigd door de Kamer

Crisistoestand bij wet, op initiatief regering of kamer

Delegatie (volmacht) aan de minister van binnenlandse zaken om de nodige maatregelen te treffen (met opsomming)

Geen delegatie aan de regering, behalve voor max. 7 dagen bij urgentie

Maatregelen (nachtklok, samenscholingen, sluiten grens, sluiten ondernemingen, …) worden niet voorgelegd ter goedkeuring aan de Kamer, die ze desgewenst achteraf binnen 10 dagen kan opheffen

Maatregelen worden voorgelegd ter goedkeuring aan de Kamer die binnen 7 dagen oordeelt

Geen debat, noch mogelijkheid tot aanvulling of verbetering vooraf door de Kamer

Volwaardig Kamerdebat

 

Maatregelen kunnen niet worden voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof

Maatregelen – bekrachtigd als wet – kunnen door burgers worden voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof

Geen adviezen Raad van State

Adviezen in urgentiemodus van Raad van State

Volmachtenwet

Alternatief voor volmachtenwet

Strafbepalingen worden voorzien

Geen strafbepalingen, want geen concrete maatregelen die bij voorlegging aan Kamer worden beoordeeld

Maandelijks verslag (=?) aan de Kamer over de maatregelen

Kamer beslist over de te nemen maatregelen

 

Persbericht van 26 februari 2021

Foto: Belga

Labels