Het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration

Het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration

 

Vraag van de heer Peter De Roover aan de eerste minister over "het standpunt van de regering inzake het Global Compact for Migration".

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, collega's, we hebben het over het Global Compact for Migration. Ik wil even opmerken dat er alleen maar een Engelstalige tekst beschikbaar is. Dat is misschien al tekenend.

Mijnheer Calvo, ik weet dat u bijzonder neerbuigend staat tegenover mensen die uw intellectuele peil niet halen, wat er trouwens weinig zijn, maar uw opmerking is bijzonder choquerend. Als wij een maatschappelijk debat over deze zaak willen, dan vind ik het essentieel dat elke burger van dit land van deze tekst kennis kan nemen. Ik vind het tekenend dat daarvan alleen maar een Engelse versie beschikbaar is.

Mijnheer Calvo, ik ken uw neerbuigendheid tegenover de gewone man. U illustreert dat hier nog eens. Dat stuit ons in elk geval tegen de borst.

We hebben het dus over het Global Compact for Migration. Wat betekent het woord global als de Verenigde Staten niet meedoet, als Australië niet meedoet en als een steeds grotere groep in Europa niet meer meedoet? Dan zegt men: wij willen niet in dat clubje zitten.

Als we het over clubjes hebben, mijnheer de eerste minister, collega's, dan heb ik net de communisten gehoord over in Marrakech tekenen: ik wil niet in dat clubje zitten. Als dat de afbakening van de discussie is, hebben we hier het antwoord al meteen gekregen.

Dat vieze clubje waar wij niet in willen zitten, is het clubje van Oostenrijk en Hongarije met christendemocratische eerste ministers, dat is het clubje van Estland en Tsjechië met liberale eerste ministers. Ik weet niet wat er vies is aan die strekkingen, eerlijk gezegd. Dat is alleszins het clubje waarmee een aantal leden van ons halfrond in het Europees Parlement zit. Het zijn in elk geval democratisch gelegitimeerde partijen en regeringen.

Wij horen in het halfrond geregeld dat wij Europese oplossingen moeten vinden. Wel, wij pleiten voor een Europese oplossing. Wij pleiten ervoor, mijnheer de eerste minister, dat u inspanningen zou doen om ervoor te zorgen dat heel Europa meedoet aan een Global Compact for Migration en niet alleen een deel van Europa, niet alleen een deel dat onze visie genegen zou zijn. Als men Europees is, dan hoort Oost-Europa er ook bij.

Er wordt gezegd dat de tekst niet bindend is. Als hij effectief niet bindend is, dan stel ik voor dat wij niet gaan.

Wat is de zin… (Tumult)

Ja, maar u hebt het applaus van de communisten. Daar zou ik mij dan weer voor generen.

Wat is er de zin van naar een circus te gaan, waarbij wij met zijn allen in een vliegtuig hopen CO2 uitstoten, en in Marrakech een tekst te ondertekenen of te bevestigen, die, naar het schijnt niet bindend is.

Mijnheer de eerste minister: is de tekst bindend of niet? Als hij nietbindend is, laten wij dan ook gewoon wegblijven. Als hij wel bindend is, dan is er fake news verspreid over de tekst.

Ten derde, het gaat inderdaad over inhoud. Het gaat over de vraag of legale en illegale migratie nog twee verschillende vormen van migratie zijn. Het gaat over de vraag of wij nog in het Parlement zullen kunnen beslissen hoe wij omspringen met gedwongen uitwijzingen. Het gaat erover of wij in het Parlement nog de ruimte zullen kunnen bepalen waarbinnen gezinsherenigingen kunnen plaatsvinden. Het gaat over die vragen.

Ik heb daarnet horen spreken over aucun démocrate en nous sommes des démocrates. Wel, dit is het huis van de democratie, dit is het huis waar het migratiebeleid bepaald moet kunnen worden, dit is het huis waar de soevereiniteit… (Tumult)

Ons huis van de democratie staat in Brussel en voorlopig niet in Marrakech.

Mijnheer de eerste minister, ik heb de volgende vragen.

Ten eerste, zorgt u voor een algemeen Europees akkoord, zodat wij naar een echt Global Compact kunnen gaan, of gaat u voor een splitsing van Europa?

Ten tweede, wat is uw antwoord op de vraag of dit akkoord bindend is dan wel of wij in een fuik worden gesleurd, waar morgen de autonomie van dit Parlement wordt betwist en beperkt?

Ten slotte, wat is uw antwoord op de vraag of er wel degelijk een onderscheid is en blijft tussen legale en illegale migratie?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het is een interessante namiddag.

Les 1: voor de linkerzijde is het absoluut niet belangrijk dat de mensen in hun eigen Nederlands worden geïnformeerd. De discussie moet niet door de bevolking worden gevoerd. Die zal wel highbrow worden gevoerd door een bepaalde intellectuele elite waartoe sommigen zich rekenen.

Wel, voor ons is dit een brede discussie waard en dus dient ook de bevolking breed te worden geïnformeerd. Wij draaien de burgers de rug niet toe.

Les 2: aardig wat fracties - en wie zich aangesproken voelt, die moet zich dan maar aangesproken voelen - hebben hier vandaag het idee van het streven naar spreken met één Europese stem verdronken. Het is voor hen onbelangrijk of Oost-Europese democratieën meegaan in een bepaalde gedachtegang, want dan worden ze populistisch genoemd, met een misprijzen voor de Europese kiezer dat mij het schaamrood naar de wangen doet stijgen.

De eerste minister heeft opgeroepen tot een partenariaat en dat doe ik opnieuw. Mijnheer de eerste minister, zult u een bruggenbouwer zijn of zult u de bezegelaar worden van de splitsing van Europa, zoals de linkerzijde dat vandaag wenst?

Dat is de vraag die vandaag op tafel ligt. Breekt u met de traditie van dit land om in Europa bruggenbouwer te zijn of maakt u daaraan vandaag een einde? Dat is de vraag waarop de linkerzijde al een antwoord heeft gegeven, namelijk scheidt u van Oost-Europa, duwt u Oost-Europa weg. Dat is niet onze Europese overtuiging.

Les 3: wanneer het gaat over het zoeken naar internationale oplossingen en naar internationale contacten, zit de kampioen van de internationale afspraken in dit halfrond. Het is Theo Francken, die met diverse staten akkoorden heeft gesloten in een sfeer van overleg en realisme.

Dat is waarvoor wij ook vandaag pleiten, want het volstaat niet om op een akkoord het woord internationaal te kleven om dan meteen te zeggen dat het een uitstekend akkoord zou zijn.

Volgende les, dit is het huis van de democratie, daarover zijn wij het eens.

Mijnheer Van Rompuy, het is inderdaad vrij historisch dat u dit keer wel tot de meerderheid behoort, dat is deze legislatuur nog maar zelden gebeurd.

Geachte collega's, dit is een huis van de democratie, behoudt het als een huis van de democratie. Zorg ervoor dat u dat privilege niet te grabbel gooit.

Laatste les, en dit is een basisles in de politiek.

Mijnheer de eerste minister, u bent het hoofd van de regering. Dat betekent dat u ook alleen maar kunt optreden in naam van de regering, dus in naam van de vier coalitiepartijen. Onze fractie geeft u de ruimte om ons te overtuigen. Tot vandaag blijven er fundamentele vragen. Wij wensen daarop een antwoord. (Tumult) Tot dat ogenblik kan u als premier maar optreden in naam van de vier.

 

Plenaire vraag van 22 november 2018

Foto: Belga