Het akkoord met Turkije in het kader van de asielcrisis

Het akkoord met Turkije in het kader van de asielcrisis

 

Vraag van de heer Peter De Roover aan de eerste minister over "het akkoord met Turkije in het kader van de asielcrisis".

Mijnheer de eerste minister, vrienden kiest men zelf, bondgenoten overkomen iemand, zou ik zeggen. Bij een crisis, en meer bepaald bij de huidige vluchtelingencrisis en voor de strijd tegen IS is een heel breed internationaal bondgenootschap noodzakelijk. Turkije maakt daar deel van uit. Het is evident dat in een brede en constructieve oplossing ook Turkije een rol zal spelen. Dat neemt niet weg dat wij inderdaad – ik herhaal uw uitspraak, mijnheer de eerste minister – niet naïef mogen zijn.

Ik ben heel blij dat u dat element in het debat hebt ingebracht. Het akkoord dat vorig weekend is gesloten en dat in sommige kringen het hamamakkoord wordt genoemd, roept toch een zekere bezorgdheid op inzake een aantal thema’s. Het zou mooi zijn, mocht u de Kamer hierover de nodige duidelijkheid verschaffen.

Onze fractie steunt uiteraard dat het akkoord een pakket van 3 miljard euro bevat. Het is ook het regeringsbeleid de opvang van vluchtelingen in de regio te steunen. Ik meen dat dit daarvan een consequente uitvoering is. De vraag moet wel gesteld worden hoe die middelen verschaft zullen worden, waar zij vandaan komen en wie er beschikking over heeft.

Ik wil u ook enkele vragen stellen over het feit dat enkele landen blijkbaar bijeengekomen zijn, in een statuut dat mij niet duidelijk is, om over hervestiging te spreken. Wat was het statuut van die bijeenkomst? Wat was het standpunt van de Belgische regering ter zake? Binnen welke contouren moeten wij de geruchten daarover situeren? Ik dank u alvast voor uw antwoord.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mijnheer de eerste minister, ik ben heel blij dat ons land in deze aangelegenheid een ferme houding aanneemt. Dat is ook de enige houding die in dezen mag worden aangenomen. Wanneer met Turkije een spijkerharde, gegarandeerde afspraak kan worden gemaakt, dan is dat in het belang van iedereen.

Laten wij echter niet naïef zijn: de uitlatingen aan Turkse zijde moeten ons nog meer dan nu het geval is, aandachtig maken. Wij moeten vermijden dat wij maatregelen nemen die ons op langere termijn zuur zouden opbreken en die misschien meer problemen zouden veroorzaken dan oplossen.

Ik ben dan ook blij met uw antwoord dat Turkije nog bijzonder ver staat van een toetreding tot de EU. Wat mijn fractie betreft, is er zelfs nog een enorme afstand af te leggen voor Turkije aan de Kopenhagencriteria zou voldoen. Voor mijn fractie is het duidelijk dat het EU-lidmaatschap van Turkije niet op de agenda staat.

 

Plenaire vraag van 3 december 2015

Foto: Belga