BREAKING NO-NEWS

BREAKING NO-NEWS

 

Deze zondag mijmer ik over een federale minister die zich toch wel erg veel kan veroorloven. Het gaat zowaar over de verspreiding van nepnieuws in het parlement door een lid van een regering die zegt ‘fakenews’ te zullen bestrijden. Opmerkenswaard... dacht ik in mijn me nooit geheel in de steek latende naïviteit.

Donderdag stelden we in het parlement vast dat een minister de Kamer in plenaire zitting om de tuin heeft geleid. Een motie die dat veroordeelt, werd door de meerderheidspartijen verworpen.

Men verwacht dat de media daarover berichten en in commentaarstukken hun verontwaardiging niet sparen, wellicht het woord ‘ontslag’ laten vallen. Helaas, geen woord in de vrijdagpers, niet één.

Ik stuurde onderstaande mail naar ruim 30 (Wetstraat)journalisten, want misschien was het hen ontgaan. Maar ook zaterdag vond ik geen enkele vermelding in de kranten.

Vandaar dat ik u via deze weg inlicht met alle documentatie aangehecht. Ik plaats ook stukken uit mijn tussenkomst. U mag dit bericht uiteraard delen, kwestie van zo veel mogelijk mensen te informeren.

Fijne zondag. (Gelukkig werd diezelfde minister op het VTM-nieuws wel serieus het vuur aan de schenen gelegd over de vaccinatiestrategie.)

DE MAIL

�Onderwerp: minister die het parlement op het verkeerde been zet

Geachte,

Het zal eigen zijn aan mijn beroep dat het mij stoort dat de parlementaire verslaggeving soms op relevante momenten te kort schiet. Er gaat veel aandacht naar spektakelnummers (seksisme-verwijt tijdens begrotingsdebat bijvoorbeeld) en quasi geen naar inhoud (40 uren durend begrotingsdebat, met inhoudelijk sterke momenten). Die aandacht voor de ‘vuurwerkmomenten’ begrijp ik volkomen en is terecht (zoals in voornoemd geval) maar de verhouding is dikwijls zoek. Wanneer de relevantie van het parlement in twijfel wordt getrokken, is dat zeker niet helemaal onterecht maar het is mijn indruk dat de media daar niet altijd een positieve rol in spelen. Dat politici dan graag grijpen naar het ‘wapen’ van de forse uitspraak of de pakkende quote (of gewoon naar het gemakkelijke twitter) is daar natuurlijk een logisch gevolg van. Collega’s die zich richten op onderbouwd inhoudelijk werk – ze zijn er wel degelijk - zien één en ander met lede ogen aan en ondergaan dit fenomeen gelaten.

Vandaag besteden de kranten de nodige aandacht aan het feit dat de partijen van de regeringscoalitie in de gebeurtenissen in de VSA een goede aanleiding vonden om de N-VA tijdens het Kamerdebat impliciet én soms expliciet met de vinger te wijzen. Vanzelfsprekend wordt dat onder de aandacht gebracht in de media.

Er werd evenwel vandaag met geen letter melding gemaakt van het zeer relevante feit dat uit twee interpellaties is gebleken dat een minister (Frank Vandenbroucke) de Kamer op 17 december 2020 – ik wik mijn woorden – niet passend heeft ingelicht. Hij onthield tijdens een formele kamerzitting aan het parlement belangrijke informatie en wekte de indruk niet op de hoogte te zijn van feiten waarvan hij – zo is gisteren formeel gebleken – wel degelijk kennis had. Er zijn landen waar dergelijke minachting voor het parlement aanleiding zou geven tot ontslag.

Ik heb de minister daar gisteren in de Kamer nadrukkelijk op aangesproken en wachtte daarmee tot deze interpellaties onbetwistbare zekerheid verschafte – op basis van zijn nieuwe verklaringen gisteren - om de minister dat voor de voeten te gooien. Ik vermoedde al op 17 december, toen ik hem daarover ondervroeg, dat hij zich wegstopte maar wilde geen speculatieve verwijten maken. In een motie vroegen wij dat de Kamer het onthouden van relevante informatie aan het parlement door minister Vandenbroucke zou veroordelen. Deze motie werd evenwel verworpen door de goedkeuring van de door de meerderheid neergelegde ‘eenvoudige motie’.

De Kamermeerderheid ziet er dus geen graten in dat een minister de Kamer niet correct informeert wanneer hij daartoe wordt opgeroepen in de Kamer (nieuwe politieke cultuur?) en dat hij de indruk wekt met de aangehaalde zaak – waarin hij even daarvoor actief had laten optreden – geen uitstaans te hebben.

Dat de media deze zaak – ik herhaal: in vele democratische landen aanleiding tot ontslag – niet eens vermelden, bedroeft me zeer. Wellicht had ik mijn interpellatie niet kalm en feitelijk moeten houden maar roepend en brullend?

Sta me toe vast te stellen dat de vierde macht hier nalaat haar rol te spelen.

(U vindt als bijlage de passages uit het Kamerverslag die in deze relevant zijn.)

Met hoogachting,

Peter De Roover

Voorzitter Kamerfractie N-VA

DE BIJLAGE

Kamerzitting 7 januari 2021

08 Samengevoegde interpellaties en vragen van

- Peter De Roover aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De schending van de geheimhoudingsplicht" (55000061I)

- Catherine Fonck aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "De tweet over de prijs van de coronavaccins en de bestelde hoeveelheden" (55000062I)

- Barbara Pas aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "Het openbaar maken van de prijzen van de vaccins" (55000067I)

- Sofie Merckx aan Eva De Bleeker (Begroting en Consumentenbescherming) over "Haar ingetrokken tweet met de kostprijs van de COVID-19-vaccins" (55000073I)

Peter De Roover:

(…)

Ten vierde, welke contacten zijn er hieromtrent geweest met het kabinet van de minister Vandebroucke? Wat heeft zijn kabinet of hij zelf meegedeeld dat aanleiding gaf tot het verwijderen van de tweet? Welke argumentatie is daarvoor aangehaald?

(…)

Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mevrouw de voorzitster, ik zal eerst de chronologie van de feiten toelichten.

Zoals u weet, werd tijdens de parlementaire debatten over de begroting woensdagvoormiddag gevraagd of de kostprijs van de vaccinatie al dan niet was opgenomen in de begroting. In dat kader hebben mijn medewerkers de medewerkers van het kabinet van de minister van Volksgezondheid gecontacteerd met de vraag of er bijkomende informatie beschikbaar was. In dat telefonisch contact werd toegelicht dat die informatie werd opgevraagd in het kader van de discussies die op dat moment gaande waren in het Parlement. Er werden vervolgens documenten bezorgd, waar ook een tabel in opgenomen was. Woensdagnacht heb ik tijdens mijn betoog geantwoord dat er dus wel degelijk in een budget voorzien was en op welke wijze dat voorzien werd.

Na het debat in de plenaire vergadering van woensdagnacht werd vervolgens donderdagnamiddag die tabel op het socialemediaplatform Twitter geplaatst om maximale transparantie, duidelijkheid en zekerheid te scheppen, zekerheid voor de bevolking dat de eerste vaccins wel degelijk in aantocht waren en dat in budget voorzien was. Na het bekendmaken van de bewuste tabel werd mijn kabinet opnieuw gecontacteerd door medewerkers van het kabinet van Volksgezondheid, waarop de informatie werd verwijderd.

(…)

09 Samengevoegde interpellaties en vragen van

- Peter De Roover aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Uw tussenkomst of uw tussenkomsten t.a.v. de staatssecretaris voor Begroting over de prijzen van de COVID-19-vaccins" (55000063I)

- Barbara Pas aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Het openbaar maken van vaccinprijzen" (55000068I)

- Sofie Merckx aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Zijn tussenkomst(en) t.a.v. Eva De Bleeker over de prijzen van de COVID-19-vaccins" (55000074I)

Peter De Roover:

(…)

Mijnheer Vandenbroucke, ik moet wel zeggen dat u mij een beetje bedonderd hebt op die bewuste nacht. Ik citeer uit het verslag, in antwoord op mijn vragen: “Ik kan niet spreken in naam van andere mensen over hun tweets of mededelingen. U zult uw vraag aan mevrouw De Bleeker zelf moeten stellen". Dat heb ik gedaan.

Later zei u, toen ik aandrong: "Ik zou moeten overleggen met mevrouw De Bleeker hierover".

Wat vernemen wij nu? Dat u met mevrouw De Bleeker hebt overlegd, dat die contacten op dat ogenblik hadden plaatsgevonden. U kunt zich niet verstoppen achter het feit dat het kabinet tegenover kabinet was. Het kabinet en u zijn ondeelbaar.

U hebt toen de indruk gewekt dat u uit de lucht viel, terwijl u zelf de tweet uit de lucht hebt geschoten. Dat is geen correcte manier van communiceren in een Parlement. Dat valt mij tegen, mijnheer Vandenbroucke. U had op dat ogenblik uw verantwoordelijkheid moeten nemen. U had uw jonge collega-staatssecretaris, met uw tonnen ervaring, niet zo in de steek mogen laten, vind ik. U had daar geen "piepkenduik" mogen spelen, zoals ze dat bij ons zeggen.

U weet dat de waarheid altijd bovenkomt. Ik ben daarom blij dat we twee weken met deze interpellatie hebben gewacht. In de wervelwind van de omstandigheden zou die informatie anders misschien wel verloren zijn gegaan.

Ik mag hopen dat wij in de toekomst meer vertrouwen mogen hebben in de mededelingen die u in deze Kamer doet. U weet dat er landen zijn waar er ernstig aanstoot aan wordt genomen wanneer de Kamer verkeerd wordt geïnformeerd. U hebt dat die avond manifest gedaan, mijnheer de minister. Ik heb niet de indruk dat iedereen even transparant is of wil zijn als mevrouw De Bleeker.

Wij hadden het daarnet over de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Het correct en meteen informeren van het Parlement is een heilig principe dat u die vooravond met voeten hebt getreden en ik neem daar aanstoot aan. U hebt uw verantwoordelijkheid niet genomen en u hebt uw collega alleen in de vuurlinie gestuurd, op een ogenblik dat zij vele uren een debat had gevolgd. Dat valt mij van u tegen, dat is niet correct.

(...)

Minister Frank Vandenbroucke:

(…)

Ten derde, wat de contacten tussen mijn kabinet en dat van de staatssecretaris van Begroting betreft, kan ik bevestigen dat een van mijn medewerkers bij vaststelling van het bericht op sociale media zo snel mogelijk gereageerd heeft met de melding dat het om vertrouwelijke informatie ging. Dat gebeurde louter op basis van de loyauteit in de federale regering, tussen collega's en hun beleidscellen.

(...)

Repliek:

Peter De Roover:

(…)

Minister Vandenbroucke, ik blijf toch op mijn honger zitten als het gaat over waarom u zich hier op de 17de van de domme hebt gehouden, waarom u toen niet tussenbeide bent gekomen, waarom u het Parlement toen naar huis hebt laten gaan. Ik weet dat het laat was, maar u bent iemand die altijd scherp is. U was hier trouwens ook niet zo lang aanwezig als de staatssecretaris. Ik zal in de motie die ik zal indienen daarover toch een veroordeling door de Kamer laten uitspreken, want dit is geen klein feit. Ik blijf het herhalen, het is geen klein feit dat u ons verkeerd hebt geïnformeerd.

(...)

Een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Peter De Roover en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heer Peter De Roover en de dames Barbara Pas en Sofie Merckx

en het antwoord van de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

- gehoord hebbende de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid tijdens het actuadebat van 16 december 2020 in de commissie gezondheid en gelijke kansen;

- gehoord hebbende de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de staatsecretaris van begroting tijdens de plenaire vergadering van 17 december 2020;

- gelet op het feit dat ondertussen gebleken is dat de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid met die verklaring van 17 december 2020 de Kamer van volksvertegenwoordigers onjuist heeft ingelicht, wat laakbaar is en sterk veroordeeld moet worden;

- gelet op het verschijnen en het terugtrekken van de tweet van de staatsecretaris van begroting over de prijs van de coronavaccins en de bestelde hoeveelheden;

- gelet op de imagoschade van dit land ais betrouwbare partner van de bedrijfswereld;

- gelet op het wantrouwen dat hieruit kan voortvloeien bij onze Europese partners;

verzoekt de regering

- het parlement steeds snel, correct en accuraat in te lichten en onjuiste verklaringen als deze van de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 17 december 2020 ten stelligste te vermijden;

- steeds volledige transparantie te garanderen over aangegane contracten, tot zo ver dit contractueel mogelijk is;

- er over te waken dat er binnen de regering professioneel wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie en dat deze enkel in handen komt van bevoegden;

- zich steeds aan alle afspraken te houden binnen het kader van een Europees initiatief, zodoende de reputatie van dit land ais betrouwbare Europese partner niet te schaden;

- in overleg te treden met de betrokken sector opdat Vlaanderen en Wallonië zich verder kunnen ontwikkelen als regio'

 

Bekijk hier een fragment uit mijn tussenkomst van 7 januari 2021.

Zondagsmijmering verschenen op mijn Facebookpagina op 10 januari 2021.

Foto: Belga